ACORD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar este o persoană juridică fără scop lucrativ, având CIF 36968815, reprezentată, în calitate de Președinte, de Mihnea Prundeanu.

Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar prelucrează date cu caracter personal în activitățile de organizare a evenimentelor sportive deschise tuturor iubitorilor de sport, asigurându-se de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și de respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință.

Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar prelucrează datele personale ale persoanelor fizice, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a acesteia în legătură cu evenimentele organizate, precum și pentru buna derulare a evenimentelor sportive.  Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar are calitatea de operator în sensul Regulamentului.

Prelucrarea datelor personale la nivelul Asociației Clubul Sportiv Alpin Universitar înseamnă colectarea, utilizarea, stocarea, copierea, transmiterea, organizarea și structurarea, interpretarea, ștergerea, modificarea și/sau completarea datelor.

       Voluntarul, având datele de identificare prevăzute în Formularul de Înscriere și pe Contractul de Voluntariat, are, raportat la drepturile și obligațiile asumate prin completarea formularului și a contractului de voluntariat, calitatea de Persoană Împuternicită în sensul Regulamentului.    

  • Reguli privind calitatea de Operator al Asociației Clubul Sportiv Alpin Universitar

Pe parcursul colaborării noastre, în vederea desfășurării de către voluntar a activităților alese prin completarea Formularului de Înscriere și a Contractului de Voluntariat, Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar prelucrează datele cu caracter personal ale voluntarilor privind numele, prenumele, număul de telefon, adresa de email, vârsta,  CNP, serie și număr de buletin.

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar se obligă să adopte și să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul, prevăzute în Politica de Confidențialitate accesibilă la adresa de website http://maratonapuseni.ro/politica-confidentialitate/ precum și prin celelalte Politici și măsuri interne implementate.

Scopul acestei prelucrări este îndeplinirea obligațiilor părților conform activităților de voluntariat alese de către voluntar. Datele cu caracter personal vor fi folosite doar în acest scop și nu vor fi divulgate unor terțe persoane și nu fac obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională. Temeiul prelucrării îl reprezintă Acordul părților exprimat prin completarea Formularului de Înscriere și a Contractului de voluntariat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este perioada desfășurării evenimentului sportiv msg Maraton Apuseni 4 septembrie 2021 și o perioadă de prescripție de 3 ani de la data încetării acestuia.

În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare, vă informăm că nu veți putea dobândi calitatea de voluntar.

  • Reguli privind calitatea de Persoană Împuternicită a Voluntarului

În desfășurarea activității de voluntariat, astfel cum a fost ea aleasă de voluntar, acesta poate avea acces în numele și pentru Asociația Clubul Sportiv Alpin Universitar la date cu caracter personal ale participanților, colaboratorilor, organizatorilor, sponsorilor și a altor persoane implicate în organizarea și desfășurarea evenimentului msg Maraton Apuseni – 4 septembrie 2021.

Față de această prelucrare, voluntarul are calitatea de Persoană Împuternicită în condițiile Regulamentului.

În calitate de Persoană Împuternicită de Operator, din perspectiva GDPR,  voluntarul are următoarele obligații, care se adaugă la obligațiile sale generale prevăzute în raportul dintre părți:

  • acționează doar pe baza instrucțiunilor scrise ale operatorului; 
  • nu divulgă niciunui terț datele cu caracter personal la care are acces și nu folosește datele în alt scop decât cel specific atribuțiilor sale, conform celor stabilite cu operatorul;
  • nu trimite/predă niciunui terț neautorizat, sub nicio formă, copii de pe actele care conțin datele cu caracter personal la care are acces;
  • asigură confidențialitatea, integritatea și corectitudinea datelor cu caracter personal la care are acces;
  • informează operatorul cu privire la orice situație în care a avut loc o breșă de securitate (scurgere, pierdere, distrugere de date sau prelucrare neautorizată a datelor cu caracter personal) în termen de cel mult 12 ore de când a luat la cunoștință;
  • cunoaște, respectă și aplică măsurile tehnice și organizatorice implementate de Operator privind GDPR și toate obligațiile care îi revin potrivit acestora.

Prezentul Acord reprezintă o completare a drepturilor și obligațiilor generale ale voluntarului în materia Protecției Datelor cu Caracter Personal și se completează cu toate celelalte Regulamente, Politici și măsuri implementate de Operator în materia GDPR.